ferma-vaci

VALOARE AJUTOR: 30 DE MILIOANE DE LEI PENTRU ANUL 2019! Ajutor de stat pentru fermieri de maximul 1000 de lei/ luna pentru angajat. Ajutor de stat lunar acordat fermierilor care angajează tineri în agricultură! Valoarea ajutorului de stat pornește de la suma de 500 de lei/lună/tânăr angajat până la maximum 1.000 de lei/lună/tânăr angajat. Ministerul Agriculturii a publicat hotărârea de Guvern care aprobă normele metodologice la Legea 336/2018 care permite acordarea unui ajutor de stat fermierilor care angajează tineri.

Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern, publicat de MADR, programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării, cu normă întreagă, a tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni.

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol,al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR.

Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condițiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului financiar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcțiile agricole județene și/sau a municipiului București.

Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019, este de 30.000.000 de lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, urmând ca valoarea aferentă anului 2020 să se aprobe prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinație.

Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJATORUL FERMIER ȘI PENTRU TÂNĂRUL ANGAJAT!

Angajatorii fermieri depun o cerere de înscriere în program la direcțiile în a căror rază teritorială îşi au sediul, însoțită de următoarele documente:

a) Pentru angajatorul fermier:

i) actul de identitate a reprezentantului legal, în copie;
ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a – c) din lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;
iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii administraţiei publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea ‟eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018‟, în original;
iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, emis conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea ‟eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018‟, în original;
v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;
vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;
vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier.

b) Pentru tânărul beneficiar:

i) actul de identitate, în copie;
ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/23.08.2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege;
iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului.

Documentele sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul” și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

Toate documentele trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

Depunerea documentelor se face la direcțiile agricole, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta. Direcţiile au obligația de a întocmi un Registru unic pentru accesarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Ajutor de stat pentru fermieri de maximul 1000 de lei/ luna pentru angajat. Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor județe, dacă face dovada deținerii unor puncte de lucru, în județele respective.

Direcțiile îndeplinesc următoarele atribuții:

a) pun la dispoziţia tinerilor beneficiari cererea de înscriere în program;
b) înregistrează cererea de înscriere, însoțită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieșiri al direcțiilor;
c) verifică cererea de înscriere, precum şi conformitatea documentelor anexate;
d) solicită completări/clarificări/modificări în situația în care se constată neconformități ale documentelor depuse, pe care le comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
e) analizează dosarul din punct de vedere al eligibilităţii în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea;
f) aprobă cererea de înscriere în program, dacă dosarul este eligibil, o înscrie în Registrul unic pentru accesarea Programului și informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil;
g) respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;
h) notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus;
i) exercită orice alte responsabilităţi în legătură cu implementarea Programului.

Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menţinerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidență a salariatilor și cu statul de plată.

Documentele se depun la direcții până la data de 15 ale lunii, pentru luna anterior lucrată de angajați.

În situația în care intervine încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare pe parcursul derulării Programului, sprijinul financiar lunar potrivit Programului nu se mai acordă.

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente sprijinului financiar lunar sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii sprijinului financiar potrivit prevederilor legale în vigoare.

IMPORTANT! Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336 / 2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară este afișat în consultare publică pe pagina MADR.